Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op: 05-01-2024

Solidex, gevestigd aan de Kaaistraat 48, 4711 HS te Sint Willebrord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.solidex.nl

Kaaistraat 48

4711 HS Sint Willebrord

De Functionaris Gegevensbescherming van Solidex is te bereiken via info@solidex.nl.


Persoonsgegevens

 Solidex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens;

– Factuur en afleveradres;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– IP-adres;

– Betalingsgegevens;

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken of bij ons te solliciteren, in correspondentie en telefonisch;

– Locatiegegevens;

– Gegevens over uw activiteiten op onze website;

– Internetbrowser en apparaat type.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@solidex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doeleinden

 

– Afhandelen bestelling

Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.

– Afhandelen betaalverkeer

Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.

– Marketing

Voor nieuwsbrieven en andere marketing doeleinden maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.

– Fraudepreventie

Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van een bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.


Bewaartermijn

 

Solidex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Verstrekking aan derden

 

Solidex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Solidex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.


Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Solidex gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Solidex en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@solidex.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Solidex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging

Solidex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@solidex.nl.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is aan te bevelen deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

enlimit-group-logo

Copyright © Solidex B.V. 2024 - All Rights Reserved